Konfiguracja

Konfiguracja aplikacji znajduje się w katalogu /usr/local/slas/etc/slas (w przypadku instalacji aplikacji w katalogu /usr/local/slas).

Konfiguracja D-Bus

Konfiguracja D-Bus znajduje się w pliku dbus.config.template oraz w server.config. dbus.config.template należy edytować go tylko w przypadku, gdy zmieniamy wartości inne, niż te zdefiniowane w pliku server.config (np. ip, port). Konfiguracja adresu IP oraz portu, na którym nasłuchuje usługa znajduje się w pliku server.config.

Jeżeli w systemie mamy skonfigurowanego AppArmora (np. Ubuntu) należy zmienić konfigurację D-Bus w pliku dbus.config.template poprzez zamianę linii z:

<!-- <apparmor mode="disabled"/> -->

na:

<apparmor mode="disabled"/>

Więcej informacji znajduje się na tej stronie https://lists.ubuntu.com/archives/apparmor/2013-November/004681.html.

Konfiguracja serwera

Konfiguracja serwera znajduje się w pliku server.config.

Powinno się w niej ustawić adres, na którym ma nasłuchiwać/nasłuchuje serwer D-Bus. Domyślnie serwer D-Bus nasłuchuje na adresie 127.0.0.1 i porcie 1032.

Należy również utworzyć katalogi, które są używane w pozostałych zmiennych zdefiniowanych w pliku.

Przykład w przypadku instalacji aplikacji w katalogu /usr/local/slas:

sudo mkdir -p /usr/local/slas/var/log/slas-server
sudo mkdir -p /usr/local/slas/var/lib/slas-server
sudo mkdir -p /usr/local/slas/var/run/slas-server

W przypadku uruchamiania aplikacji jako użytkownik inny, niż root należy zadbać o odpowiednie prawa dostępu do wszystkich katalogów i plików wymaganych przez aplikację.

Konfiguracja agenta

Konfiguracja agenta znajduje się w pliku agent.config.

Powinno się w niej ustawić adres, na którym ma nasłuchiwać/nasłuchuje serwer D-Bus oraz nazwę agenta (bez spacji).

Należy również utworzyć katalogi, które są używane w pozostałych zmiennych zdefiniowanych w pliku.

Przykład w przypadku instalacji aplikacji w katalogu /usr/local/slas:

sudo mkdir -p /usr/local/slas/var/log/slas-agent
sudo mkdir -p /usr/local/slas/var/run/slas-agent

W przypadku uruchamiania aplikacji jako użytkownik inny, niż root należy zadbać o odpowiednie prawa dostępu do wszystkich katalogów i plików wymaganych przez aplikację.

Uruchomienie

Uruchomienie aplikacji należy rozpocząć od uruchomienia serwera D-Bus, serwera, a na końcu agenta:

/usr/local/slas/libexec/slas-server/run_dbus
/usr/local/slas/bin/slas-server
/usr/local/slas/bin/slas-agent

Po wykonaniu powyższych komend serwer D-Bus, serwer oraz agent powinny być uruchomione:

# ps aux | grep slas
root   16447 0.0 0.0 42256 2300 ?    Ss  23:13  0:00 dbus-daemon --config-file=/usr/local/slas/var/run/slas-server//dbus.conf
root   16505 0.0 0.1 351168 7684 ?    Ssl 23:14  0:00 /usr/local/slas/bin/slas-server
root   16546 2.3 0.0 193868 2968 ?    Ssl 23:14  0:04 /usr/local/slas/bin/slas-agent
root   16905 0.0 0.0 10712 2396 pts/8  S+  23:17  0:00 grep --color=auto slas

Z oprogramowaniem dostarczane są również skrypyty typu System V umieszczane w katalogu /etc/init.d/.