Konfiguracja serwera Apache

Domyślnie skonfigurowany serwer Apache nie jest przygotowany do przesyłania logów agentowi.

Do pliku zawierającego konfigurację wirtualnego hosta (zazwyczaj pliki te znajdują się w katalogu /etc/apache2/sites-enabled/) należy dopisać następującą konfigurację:

LogFormat "<nazwa_hosta> <%h> <%t> <%r> <%s> <%B> <%{User-agent}i>" apache_module
CustomLog "|$/bin/slas-apache-helper --socket SOCKET --logfile LOG_FILE" apache_module

Gdzie:

 • <nazwa_hosta> - to identyfikator danego wirtualnego hosta (nazwa może składać się wyłącznie z cyfr, liter oraz znaku podkreślenia)
 • SOCKET - to ścieżka do gniazda typu unix, do którego mają być przesyłane logi
 • LOG_FILE - to ścieżka do pliku, w którym mają być składowane logi aplikacji pomocniczej serwera Apache

Należy pamiętać o dostosowaniu ścieżek do pliku z logami, gniazda do komunikacji z agentam oraz do programu pomocniczego slas-apache-helper. Program ten znajduje się w katalogu, w którym została zainstalowana aplikacja (np. /usr/local/slas/bin).

Przykładowy plik konfiguracyjny (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf) dla aplikacji zainstalowanej w katalogu /usr/local/slas, po dodaniu powyższych opcji konfiguracyjnych:

 1. w przypadku, gdy aplikacja była kompilowana z użyciem biblioteki statycznej (kompilacja przedstawiona wcześniej)
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /var/www/html

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  LogFormat "<glowny_vh> <%h> <%t> <%r> <%s> <%B> <%{User-agent}i>" apache_module
  CustomLog "|$/usr/local/slas/bin/slas-apache-helper --socket /usr/local/slas/var/run/slas/apache.socket --logfile /usr/local/slas/var/log/slas-agent/apache-helper.log " apache_module
</VirtualHost>
 1. w przypadku, gdy aplikacja była kompilowana z użyciem biblioteki dynamicznej:
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /var/www/html

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  LogFormat "<glowny_vh> <%h> <%t> <%r> <%s> <%B> <%{User-agent}i>" apache_module
  CustomLog "|$LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/slas/lib /usr/local/slas/bin/slas-apache-helper --socket /usr/local/slas/var/run/slas-agent/apache.socket --logfile /usr/local/slas/var/log/slas/apache-helper.log " apache_module
</VirtualHost>

Należy zwrócić uwagę na obecność zmiennej środowiskowej LD_LIBRARY_PATH określającą niestandardową lokalizację biblioteki libslas.