Formatowanie napisów - %-formatting, str.format(), f-strings

Formatowanie napisów

Formatowanie napisu to operacja przekształcenia napisu wzorcowego, opisującego umiejscowienie i sposób prezentacji danych, w nowy napis złożony z podstawionych w odpowiednie miejsca konkretnych danych o określonym wyglądzie.

W Pythonie najpopularniejszymi metodami formatowania napisów są:

 • %-formatting (printf-style String Formatting, stary styl),

 • str.format() (nowy styl),

 • f-strings (formatted strings, od Pythona 3.6).

%-formatting

Do formatownia napisów można wykorzystać operator % (modulo). Po jego lewej stronie znajduje się wzorzec, a po prawej dane. W wyniku operacji modulo otrzymamy nowy napis.

liczba_kotow = 5
nowy_napis = 'Ala ma %d kotow' % liczba_kotow

print(nowy_napis)

Każdy fragment pod który zostaną podstawione dane (specyfikator konwersji) musi składać się z co najmniej dwóch znaków, z których pierwszy to %, a drugi to identyfikator typu informujący o typie danych do podstawienia (typ konwersji).

liczba_kotow = 5
liczba_psow = 6
nowy_napis = 'Ala ma %d kotow i %d psow' % (liczba_kotow, liczba_psow)

print(nowy_napis)

Pełny opis składowych specyfikatora konwersji:

 1. Znak „%”, który określa początek definicji.

 2. Nazwa klucza odwzorowania (opcjonalnie), zawarta w nawiasach okrągłych (n.p.. (nazwa)).

 3. Flaga konwersji (opcjonalnie), które mają wpływ na niektóre typy danych biorące udział w konwersji.

 4. Minimalna szerokość pola (opcjonalnie). Jeśli zdefiniowana jako „*” (gwiazdka) wartość pola jest odczytywana z następnego pola w tabeli wartości a obiekt do konwersji następuje po minimalnej szerokości i ew. precyzji.

 5. Precyzja (opcjonalnie), podana jako „.” (kropka) po której następuje wartość precyzji. Jeśli zdefiniowana jako „*” (gwiazdka) wartość pola jest odczytywana z następnego pola w tabeli wartości a obiekt do konwersji następuje po precyzji.

 6. Modyfikator długości (opcjonalnie).

 7. Typ do konwersji. 1

1

źródło: https://pl.python.org/docs/lib/typesseq-strings.html

Wybrane flagi konwersji:

0

wypełnienie zerami

-

wyrównanie do lewej

+

poprzedzający znak + lub -

Wybrane identyfikatory typu do konwersji (ostatni znak w specyfikatorze konwersji):

d

liczba całkowita

f

liczba zmiennoprzecinkowa

c

pojedynczy znak

s

napis (zamienia dowolny obiekt Pythona na napis)

Bazując na opisie składowych specyfikatora konwersji (punkty 1, 5 i 7), prezentowany przykład wypisuje na ekranie liczbę zmiennoprzecinkową z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

pi = 3.141592653589793

print("%.3f" % pi)

Więcej informacji na temat tego sposobu formatowania napisów znajduje się_w_dokumentacji: https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#printf-style-string-formatting

print('%(lang)s has %(number)03d quote types.' % {'lang': "Python", "number": 2})

str.format()

Użycie nowego stylu formatowania napisów wymaga wywołania funkcji format() na wzorcu. Wzorzec powinien składać się z pól do zastąpienia (replacement fields) otoczonych klamrami.

liczba_kotow = 5
nowy_napis = 'Ala ma {} kotow'.format(liczba_kotow)

print(nowy_napis)

Pola do zastąpienia mogą odnosić się do nazwanych parametrów funkcji format(), jednak jest to opcjonalne.

liczba_kotow = 5
nowy_napis = '{kto} ma {ile} kotow'.format(
                 ile=liczba_kotow,
                 kto="Ala")

print(nowy_napis)

Podobnie jak w przypadku formatowania napisów z użyciem operatora modulo (%), można podać specyfikator konwersji (standard format specifier), należy to jednak zrobić po dwukropku.

liczba_kotow = 5
nowy_napis = 'Ala ma {:02d} kotow'.format(
                  liczba_kotow)

print(nowy_napis)

Pełny opis składowych specyfikatora konwersji (standard format specifier) 2:

format_spec   ::= [[fill]align][sign][#][0][width][grouping_option][.precision][type]
fill      ::= <any character>
align      ::= "<" | ">" | "=" | "^"
sign      ::= "+" | "-" | " "
width      ::= digit+
grouping_option ::= "_" | ","
precision    ::= digit+
type      ::= "b" | "c" | "d" | "e" | "E" | "f" | "F" | "g" | "G" | "n" | "o" | "s" | "x" | "X" | "%"
2

źródło: https://docs.python.org/3/library/string.html#format-specification-mini-language

Znaczenie opcji align:

 • < - wyrównanie do lewej,

 • > - wyrównanie do prawej,

 • = - ważne tylko dla liczb, wymusza wypełnienie po znaku, aż do początku liczby (wyświetlanie liczb w postaci +000000120),

 • ^ - wyśrodkowanie.

Znaczenie opcji sign:

 • + (plus) - liczby dodatnie otrzymują znak plus, ujemne znak minus przed cyframi

 • - (minus) - liczby dodatnie nie otrzymują znaku plus, ujemne otrzymują znak minus przed cyframi,

 • spacja - liczby dodatnie poprzedza spacja, ujemne otrzymują znak minus przed cyframi

Znaczenie opcji #: alternatywny sposób prezentowania liczb (np. liczby szesnastkowe otrzymają przedrostek 0x).

Znaczenie opcji 0: wypełnienie pola zerami.

Znaczenie opcji width: szerokość pola.

Znaczenie opcji grouping_option:

 • , (przecinek) - użycie przecinka jako separatora dla tysięcy.

 • _ (podkreślnik/podłoga) - użycie podłogi jako separatora dla tysięcy.

Znaczenie opcji .precission:

 • dla liczb zmiennoprzecinkowych określa ile liczb po przecinku powinno zostać umieszczonych.

 • dla wartości nieliczbowych określa maksymalną długość pola.

Wybrane identyfikatory typu prezentacji (pole type):

d

liczba całkowita

f

liczba zmiennoprzecinkowa

c

pojedynczy znak

s

napis (zamienia dowolny obiekt Pythona na napis)

f-strings

W Pythonie 3.6 wprowadzono nowy mechanizm nazwany f-strings. Jest to bardzo podobny sposób zapisu do str.format(), lecz dużo bardziej zwięzły.

F-string wygląda następująco:

f '<text> { <expression> <optional !s, !r, or !a> <optional : format specifier> } <text>'

Opcja expression to wyrażenie, które ma zostać umieszczone.

Opcja !s, !r, !a wymusza sposób konwersji przekazanego parametru (str, repr, ascii).

Opcja format specifier definiuje sposób prezentacji danych, jej składnia jest dokładnie taka sama, jak składnia znanego już specyfikatora konwersji z str.format().

Wprowadzenie f-stringów zmniejszyło ilość potrzebnego kodu do sformatowania napisu.

Przed wzorcem pojawiła się litera f, to informacja, że dany napis jest f-napisem i ma zostać sformatowany.

liczba_kotow = 5
nowy_napis = f'Ala ma {liczba_kotow} kotow'

print(nowy_napis)

Część związana ze specyfikatorem konwersji jest dokładnie taka sama, jak w przypadku str.format().

lang = 'Python'
number = 3

nowy = f'{lang}s has {number:03d} quote types.'

print(nowy)

Ważną zmianą w porównaniu do str.format() jest możliwość umieszczenia wyrażenia w formatowanym napisie.

Oznacza to możliwość wywołania dowolnej funkcji wewnątrz wzorca.

text = 'Ala ma kota'

nowy = f'Napis {text} ma {len(text)} znakow.'

print(nowy)

Warto również zauważyć, że f-strings pozwala na wielokrotne użycie tej samej zmiennej we wzorcu.

Tej funkcjonalności nie oferują pozostałe metody formatowania napisów.

text = 'Ala ma kota'

nowy = f'Napis {text} ma {len(text)} znakow.'

print(nowy)

Literatura

 1. printf-style String Formatting

 2. Operacje formatujące napisy

 3. Format String Syntax

 4. PEP 498 – Literal String Interpolation

 5. Python 3’s f-Strings: An Improved String Formatting Syntax (Guide)