Obsługa błędów - Błędy składniowe, Kody błędów, Wyjątki

Błędy składniowe

Błędy składni wykrywane są podczas parsowania kodu, czyli analizy jego struktury, weryfikacji składni.

Przykładem takiego błędu jest niepoprawne wcięcie bloku kodu lub brak nawiasów.

>>> x := 4
File "<stdin>", line 1
  x := 4
  ^
SyntaxError: invalid syntax

Kody błędów

Obsługę błędów można realizować za pomocą kodów błędów, czyli specjalnych wartości przekazywanych z funkcji do wywołującego, oznaczających wystąpienie błędu podczas jej wykonywania.

Najczęściej kody błędów są implementowane za pomocą liczb całkowitych, chociaż może to być dowolny inny typ (np. napis). Dobrą praktyką jest ich grupowanie za pomocą typów wyliczeniowych.

W najprostszych przypadkach kodami błędów mogą być wartości True, False przekazywane do wywołującego funkcję za pomocą mechanizmu zwracania wartości.

import string

def check_digit(text):
  for x in text:
    if x not in string.digits:
      return False
  if len(text) == 0:
    return False
  return True

Wartości True, False nie niosą ze sobą informacji powodu z jakiego funkcja się zakończyła. Informują one tylko o tym czy dana funkcja zakończyła się poprawnie czy nie. Bardziej szczegółową informację można zawrzeć w nazwanych kodach błędów.

Kodami błędów mogą być dowolne wartości o określonych nazwach.

SUCCESS = 0
ERR_FOUND_LETTER = 1
ERR_EMPTY_STRING = 2

import string

def check_digit(text):
  for x in text:
    if x not in string.digits:
      return ERR_FOUND_LETTER
  if len(text) == 0:
    return ERR_EMPTY_STRING
  return SUCCESS

Stosując typ wyliczeniowy (Enum) można powiązać ze sobą poszczególne kody błędów. Funkcja auto() samoczynnie wygeneruje wartość liczbową dla kolejnych kodów.

import string
from enum import Enum, auto

class DigitErrors(Enum):
  SUCCESS = auto()
  ERR_FOUND_LETTER = auto()
  ERR_EMPTY_STRING = auto()

def check_digit(text):
  for x in text:
    if x not in string.digits:
      return DigitErrors.ERR_FOUND_LETTER
  if len(text) == 0:
    return DigitErrors.ERR_EMPTY_STRING
  return DigitErrors.SUCCESS

Zastosowanie typu wyliczeniowego pozwoliło na:

 1. powiązanie wartości,

 2. grupowanie kodów przeznaczonych dla danego zastosowania,

 3. uniemożliwienie porównania różnych rodzajów błędów (np. błąd związany z otwarciem pliku i sprawdzeniem napisu).

Podsumowanie:

 • obsługa błędu może zostać pominięta świadomie lub nieświadomie,

 • odseparowanie kodu obsługującego błędy od kodu wykonującego obliczenia jest trudne,

 • obsłużenie błędu w innym miejscu w programie wymaga przekazywania kodu błędu za pomocą zwracanej wartości z kolejnych wywołań funkcji.

Wyjątki

Wyjątki są rodzajem błędów wykrytych podczas działania programu.

Przykładem takiego błędu jest dzielenie liczby przez 0.

>>> 2/0
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ZeroDivisionError: division by zero

Wyjątek jest obiektem będącym instancją klasy BaseException, obowiązuje ustalona hierarchia wyjątków.

BaseException
+-- SystemExit
+-- KeyboardInterrupt
...
+-- Exception
...
  +-- ArithmeticError
  |  +-- FloatingPointError
  |  +-- OverflowError
  |  +-- ZeroDivisionError
  +-- AssertionError
...
  +-- ImportError
  |  +-- ModuleNotFoundError
...
  +-- RuntimeError
  |  +-- NotImplementedError
  |  +-- RecursionError
  +-- SyntaxError
  |  +-- IndentationError
  |     +-- TabError
...
  +-- ValueError
...

Wyjątki mogą być przechwycone, czyli w pewien sposób przewidziane i obsłużone przez programistę. W tym celu powstała specjalna składnia try-except-else-finally.

try:
  # kod, w którym może wystąpić wyjątek
except KlasaOczekiwanegoWyjatku as nazwa:
  # kod obsługujący sytuację, gdy wystąpił
  # podany wyjątek
except InnaKlasaOczekiwanegoWyjatku as nazwa:
  # kod obsługujący sytuację, gdy wystąpił
  # podany wyjątek
else:
  # kod wykonywany, gdy wyjątek nie wystąpił
finally:
  # kod wykonywany zawsze

Wystąpienie sytuacji wyjątkowej powoduje przerwanie wykonywania kodu umieszczonego w bloku try.

try:
  print("Proba dzielenia przez 0.")
  x = 2 / 0
  print("Wynik operacji:", x)
except ArithmeticError as e:
  print("Zlapano wyjatek:", e)

W podanym przykładzie zostanie rzucony wyjątek w wyniku próby podzielenia liczby przez 0. Na ekranie pojawi się komunikat o próbie dzielenia oraz informacja o przechwyceniu wyjątku.

Wyjątek może zostać rzucony również w przypadku próby dokonania niedozwolonej konwersji typów - np. zamiany napisu na liczbę.

try:
  print("Proba zamiany napisu 'E' na liczbę.")
  x = int('E')
  print("Wynik operacji:", x)
except ValueError as e:
  print("Zlapano wyjatek:", e)

Rzucone wyjątki powodują przerwanie wykonywania wszystkich funkcji z sekwencji wywołań, aż do napotkania bloku try-except-else-finally, jeśli nie zostanie on napotkany następuje przerwanie wykonywania programu.

def f():
  print("Proba zamiany napisu 'E' na liczbę.")
  x = int('E')
  print("Wynik operacji:", x)

def g():
  print("Wywoluje f()")
  f()
  print("Zakonczono f()")

try:
  g()
except ValueError as e:
  print("Zlapano wyjatek:", e)

Blok else jest wykonywany tylko w przypadku, gdy wyjątek nie został rzucony. W przytoczonym przykładzie na ekranie pojawi się:

Proba zamiany napisu '15' na liczbę.
Wynik operacji: 15
Wyjątek nie wystapil
try:
  print("Proba zamiany napisu '15' na liczbę.")
  x = int('15')
  print("Wynik operacji:", x)
except ArithmeticError as e:
  print("Zlapano wyjatek:", e)
else:
  print("Wyjątek nie wystapil")

Kod umieszczony w bloku finally jest wykonywany zawsze, niezależnie od tego, czy wyjątek został rzucony, czy nie.

try:
  print("Proba zamiany napisu '15' na liczbę.")
  x = int('15')
  print("Wynik operacji:", x)
except ArithmeticError as e:
  print("Zlapano wyjatek:", e)
finally:
  print("Blok kodu wykonywany zawsze.")

Pytanie:

Czy w przypadku wykonania instrukcji return blok finally również zostanie wykonany?

Zwróćmy uwagę na instrukcję ``return`` zwracającą podaną wartość z funkcji.

def funkcja():
  try:
    print("Proba zamiany napisu '15' \
na liczbę.")
    x = int('15')
    print("Wynik operacji:", x)
    return x
  except ArithmeticError as e:
    print("Zlapano wyjatek:", e)
  finally:
    print("Blok kodu wykonywany zawsze.")
    print("ale czy na pewno?")

funkcja()

TAK, blok finally zostanie wykonany.

Blok finally może występować razem z blokiem try (pominięta konstrukcja except). Na ekranie zobaczymy:

Proba zamiany napisu '15' na liczbę.
Wynik operacji: 15
Blok kodu wykonywany zawsze.
try:
  print("Proba zamiany napisu '15' na liczbę.")
  x = int('15')
  print("Wynik operacji:", x)
finally:
  print("Blok kodu wykonywany zawsze.")

Pominięcie bloku except w przypadku konstrukcji else jest nieprawidłowe.

try: # TO NIE ZADZIAŁA!
  print("Proba zamiany napisu '15' na liczbę.")
  x = int('15')
  print("Wynik operacji:", x)
else:
  print("Wyjątek nie wystapil")

O rzuceniu wyjątku może zdecydować programista wykorzystując instrukcję raise.

Argumentem do instrukcji jest obiekt będący instancją klasy reprezentującej odpowiednią klasę błędu.

Wyjątki rzucone przez programistę również mogą zostać przechwycone za pomocą bloku try-except-else-finally.

import string

def check_digit(text):
  for x in text:
    if x not in string.digits:
      raise ValueError(x + ' is not a digit')
  if len(text) == 0:
    raise ValueError('Empty string')

check_digit('5')
check_digit('3a')

Wbudowane klasy wyjątków nie zawsze są wystarczające, dlatego programista ma możliwość utworzenia wyjątku własnej klasy.

W tym celu należy:

 1. określić odpowiedzialność wyjątku, zdefiniować nazwę,

 2. wybrać klasę nadrzędną,

 3. utworzyć dokumentację dokumentacji, jeśli istnieje taka potrzeba,

 4. utworzyć metodę __init__().

 5. wywołać metodę __init__() klasy nadrzędnej.

Po jakiej klasie dziedziczyć podczas tworzenia własnej klasy wyjątku?

 • BaseException - The base class for all built-in exceptions. It is not meant to be directly inherited by user-defined classes.

 • Exception - All built-in, non-system-exiting exceptions are derived from this class. All user-defined exceptions should also be derived from this class.

Opisy odpowiedzialności dla poszczególnych wyjątków: https://docs.python.org/3/library/exceptions.html

Wyjątki zdefiniowane przez użytkownika muszą dziedziczyć po klasie Exception - bezpośrednio lub pośrednio za pomocą innej klasy.

Utworzenie nowego rodzaju wyjątku wiąże się z utworzeniem nowej klasy.

class EmptyString(ValueError):
  """Rzucany, gdy napis jest pusty."""
  def __init__(self):
    super().__init__("String is empty")

class NotDigit(ValueError):
  """Rzucany, gdy napis nie jest cyfrą."""
  def __init__(self, wrong_char):
    super().__init__("Not a digit: " + wrong_char)

Nowo utworzony rodzaj wyjątku może zostać rzucony w taki sam sposób, jak wyjątki wbudowane.

def check_digit(string):
  for x in string:
    if x not in string.digits:
      raise NotDigit(x)
  if len(string) == 0:
    raise EmptyString

Istnieje możliwość utworzenia wielu bloków ``except``, jednak rzucony wyjątek trafi tylko do pierwszego pasującego.

try:
  check_digit('5')
  check_digit('3a')
except EmptyString as e:
  print(e)
except NotDigit as e:
  print(e)

Wyjątki mogą być ze sobą pogrupowane i obsłużone w jednym bloku ``except``.

try:
  check_digit('5')
  check_digit('3a')
except (EmptyString, NotDigit) as e:
  print(e)

Wykorzystując hierarchię klas można przechwycić wyjątek na podstawie klasy nadrzędnej.

try:
  check_digit('5')
  check_digit('3a')
except Exception as e:
  print(e)

Podsumowanie:

 • obsługa wyjątku nie może być pominięta, w przeciwnym wypadku program może przerwać działanie,

 • wyjątki powodują przerwanie wykonywania wszystkich funkcji z sekwencji wywołań,

 • obsługa wyjątków jest w jasny sposób odizolowana od kodu wykonującego obliczenia,

 • wyjątki mogą przechowywać dodatkowe informacje na temat napotkanego błędu.

Literatura

 1. Errors and Exceptions