Operacje wejścia/wyjścia - Pliki

Otwarcie/Zamknięcie pliku

Otwarcie pliku realizowane jest za pomocą funkcji open() przyjmującej dwa argumenty - nazwę pliku i tryb otwarcia, funkcja ta zwraca obiekt, który pozwala na wykonanie podstawowych operacji na pliku.

Zamknięcie pliku jest realizowane poprzez wywołanie funkcji close() na zwróconym obiekcie.

fp = open("tmp.txt", "w")

# pozostałe instrukcje programu

# wymagane zamknięcie pliku
fp.close()

Tryb otwarcia pliku określa sposób, w jaki plik będzie używany. Możliwymi trybami są:

 • r - plik będzie tylko odczytywany,

 • r+ - dane z/do pliku będą odczytywane i zapisywane,

 • w - dane do pliku będą zapisywane (jeśli plik istnieje jego zawartość zostanie usunięta,

 • a - dane do pliku będą dopisywane (jeśli plik istnieje jego zawartość nie zostanie usunięta).

W przypadku dopisania do trybu litery b, plik zostanie otwarty w trybie binarnym.

Jakie problemy istnieją w powyższym rozwiązaniu?

Problem: Co się stanie jeśli zapomnimy wywołać funkcji close()?

Konstrukcja with

Specjalna konstrukcja with automatycznie zamyka plik po zakończeniu wykonywania bloku kodu.

with open("tmp.txt", "w") as fp:
  # kod operujący na pliku
  pass

# w tym miejscu plik jest zamknięty

Odczyt/Zapis danych

Wczytanie całego pliku do zmiennej można uzyskać poprzez wywołanie funkcji read() na obiekcie reprezentującym plik.

with open("tmp.txt") as fp:
  text = fp.read()
  print("Zawartość pliku:", text)

Nazwa text będzie wskazywała na napis w postaci ciągu znaków (string).

Odczytanie pojedynczej linii z pliku możliwe jest za pomocą funkcji readline(). W przypadku napotkania na koniec pliku funkcja zwraca pusty napis.

# odczytanie zawartości pliku linia po linii
with open("tmp.txt") as fp:
  line = fp.readline()
  while line != '':
   print("Linia z pliku: ", line)
   line = fp.readline()

Odczytanie kolejnych linii z pliku może być zrealizowane za pomocą pętli for.

# odczytanie zawartości pliku linia po linii
with open("tmp.txt") as fp:
  for line in fp:
    print("Linia z pliku: ", line)

Za pomocą konstruktora list() oraz funkcji readlines() można wczytać wszystkie linie z pliku do listy.

with open("tmp.txt") as fp:
  lines = list(fp)
  print(lines)
with open("tmp.txt") as fp:
  lines = fp.readlines()
  print(lines)

Dane odczytane z pliku otwartego w trybie binarnym zwracane są w postaci ciągu bajtów, by zamienić je na ciąg znaków (string) muszą zostać zdekodowane.

bytes.decode(encoding="utf-8", errors="strict")

bytearray.decode(encoding="utf-8", errors="strict")

Return a string decoded from the given bytes. Default encoding is «utf-8». errors may be given to set a different error handling scheme. The default for errors is «strict», meaning that encoding errors raise a UnicodeError. Other possible values are «ignore», «replace» and any other name registered via codecs.register_error(), see section Error Handlers. For a list of possible encodings, see section Standard Encodings. 1

Zapisanie ciągu znaków do pliku odbywa się za pomocą funkcji write() wywoływanej na obiekcie reprezentującym plik.

with open("tmp.txt", "w") as fp:
  fp.write("plik testowy\nwieloliniowy")

Dane zapisywane do pliku otwartego w trybie binarnym muszą być w postaci ciągu bajtów, by zamienić ciąg znaków (string) na ciąg bajtów należy napis zakodować.

str.encode(encoding="utf-8", errors="strict")

Return an encoded version of the string as a bytes object. Default encoding is «utf-8». errors may be given to set a different error handling scheme. The default for errors is «strict», meaning that encoding errors raise a UnicodeError. Other possible values are «ignore», «replace», «xmlcharrefreplace», «backslashreplace» and any other name registered via codecs.register_error(), see section Error Handlers. For a list of possible encodings, see section Standard Encodings. 1

1(1,2)

źródło: https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#bytes

Literatura

 1. Input and Output - Reading and Writing Files