Podział projektu na pliki - Moduły i pakiety, moduły standardowe

Moduły

Modułem nazywamy plik tekstowy zawierający kod źródłowy napisany w języku Python. Mogą znajdować się w nim elementy takie jak definicje funkcji, klas, zmiennych.

Nazwa modułu to nazwa pliku bez rozszerzenia.

Nazwy (np. funkcje, klasy, zmienne) znajdujące się w modułach mogą być importowane do modułu nad którym pracujemy. Zaimportować, czyli sprawić, aby dana nazwa stała się dostępna.

Sposoby importowania modułów i nazw:

 1. zaimportowanie całego modułu

import MODUŁ

Przykład:

Plik utils.py

def czy_liczba(napis):
  # ...
  return True

Plik kalkulator.py

import utils

print("czy_liczba():", utils.czy_liczba("13"))
 1. zaimportowanie całego modułu pod nową nazwą

import MODUŁ as NOWA_NAZWA

Przykład:

Plik utils.py

def czy_liczba(napis):
  # ...
  return True

Plik kalkulator.py

import utils as narzedzia

print("czy_liczba():", narzedzia.czy_liczba("13"))
 1. zaimportowanie wybranych nazw

from MODUŁ import NAZWA1, NAZWA2

Przykład:

Plik utils.py

def czy_liczba(napis):
  # ...
  return True

Plik kalkulator.py

from utils import czy_liczba

print("czy_liczba():", czy_liczba("13"))
 1. zaimportowanie wybranej nazwy pod nową nazwą

from MODUŁ import NAZWA as NOWA_NAZWA

Przykład:

Plik utils.py

def czy_liczba(napis):
  # ...
  return True

Plik kalkulator.py

from utils import czy_liczba as sprawdz
from math import ceil as sufit, floor as podloga

print("czy_liczba():", sprawdz("13"))
print("sufit():", sufit(3.3))
print("podloga():", podloga(3.3))
 1. zaimportowanie wszystkich nazw z danego modułu

from MODUŁ import *

Przykład:

Plik utils.py

def czy_liczba(napis):
  # ...
  return True

Plik kalkulator.py

from utils import *

print("czy_liczba():", czy_liczba("13"))

Podczas importowania nazw trzeba uważać. Która z poniższych funkcji czy_liczba zostanie wywołana?

Plik utils.py

def czy_liczba(napis):
  # ...
  return True

Plik kalkulator.py

from utils import *

def czy_liczba(x):
  # ...
  return False

print("czy_liczba():", czy_liczba("13"))

Podczas importowania modułu jego kod źródłowy jest interpretowany i wykonywany. Może to powodować niepożądane zachowanie.

Specjalna zmienna __name__ przechowuje nazwę modułu w postaci napisu. Wartość __main__ oznacza, że moduł ten został uruchomiony bezpośrednio przez użytkownika.

Sprawdzenie wartości zmiennej __name__ w module pozwala uniknąć wykonywania kodu modułu podczas jego importowania.

Przykład:

Plik utils.py

def czy_liczba(napis):
  pass

print("utils: Kod modułu.")
print("utils: Wartość zmiennej __name__ to:",
   __name__)

Plik kalkulator.py

import utils

print("kalkulator: Kod głównego programu.")
print("kalkulator: Wartość zmiennej __name__ to:",
   __name__)

Uruchomienie modułu kalkulator spowoduje wykonanie kodu znajdującego się w module utils. Na ekranie zostaną wyświetlone linie zaczynające się od utils: oraz kalkulator:.

Rozwiązaniem jest sprawdzenie wartości zmiennej __name__ w module utils. Za pomocą instrukcji warunkowej należy zdecydować, czy określony fragment kodu ma zostać wykonany.

Przykład:

Plik utils.py

def czy_liczba(napis):
  pass

if __name__ == "__main__":
  print("utils: Kod modułu.")
  print("utils: Wartość zmiennej __name__ to:",
     __name__)

Plik kalkulator.py

import utils

print("kalkulator: Kod głównego programu.")
print("kalkulator: Wartość zmiennej __name__ to:",
   __name__)

Pakiety

Pakiety są sposobem na uporządkowanie modułów, jest to kolekcja modułów.

Fizycznie pakiet jest katalogiem mogącym 1 zawierać:

 • specjalny moduł o nazwie __init__ - w najprostszym przypadku jest to pusty plik, może także zawierać kod inicjalizujący pakiet (np. ustawienie zmiennych),

 • moduły,

 • pakiety.

1

dla wtajemniczonych: od Pythona 3.3 plik __init__.py jest opcjonalny, zachowanie to opisano w PEP 420 – Implicit Namespace Packages, https://www.python.org/dev/peps/pep-0420/

Przykładowa struktura katalogów projektu:

.
|-- kalkulator.py
`-- utils
  |-- __init__.py   (opcjonalny)
  |-- strings.py
  `-- user.py

Moduł kalkulator jest głównym skryptem do uruchomienia przez użytkownika.

Pakiet utils jest wykorzystywany przez moduł kalkulator.

Sposoby importowania nazw z pakietów:

 1. from PAKIET.MODUL import NAZWA

Przykład:

Plik utils/strings.py

def czy_liczba(napis):
  # ...
  return True

Plik kalkulator.py

from utils.strings import czy_liczba

print("czy_liczba():",
   czy_liczba("13"))
 1. import PAKIET.MODUL

Przykład:

Plik utils/strings.py

def czy_liczba(napis):
  # ...
  return True

Plik kalkulator.py

import utils.strings

print("czy_liczba():",
   utils.strings.czy_liczba("13"))
 1. import PAKIET (wymaga pliku __init__.py)

Przykład:

Plik utils/strings.py

def czy_liczba(napis):
  # ...
  return True

Plik utils/__init__.py

from . import strings

Plik kalkulator.py

import utils

print("czy_liczba():",
   utils.strings.czy_liczba("13"))

Sposób importowania nazw w obrębie pakietu:

Przykład:

Plik utils/strings.py

def czy_liczba(napis):
  # ...
  return True

Plik utils/user.py

from .strings import czy_liczba

def pobierz_liczbe():
  napis = input("Podaj liczbe:")
  if czy_liczba(napis):
    return int(napis)
  else:
    return False

Ten sposób importowania nazw może być również stosowany w pliku __init__.py.

Moduły standardowe

Python jest dostarczany wraz z szeroką gamą modułów, ich pełną listę można znaleźć na stronie: https://docs.python.org/3/library/

Literatura

 1. Moduły i pakiety

 2. Lista wbudowanych pakietów Pythona