Testowanie aplikacji - Poziomy testowania, pytest

Poziomy testowania

Poziom testów czyli grupa czynności testowych, które są razem zorganizowane.

Istotą rozróżniania poziomów testów jest to, że każdy poziom ma inne cele testowania, ma zwykle inną podstawę testów, a także inny obiekt testowania.

Typowe poziomy testowania:

 • jednostkowe - testowanie pojedynczych modułów,

 • integracyjne - testowanie wykonywane w celu wykrycia defektów podczas interakcji między komponentami lub systemami,

 • systemowe - testowanie zintegrowanego systemu w celu sprawdzenia jego zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami,

 • akceptacyjne - testowanie formalnie przeprowadzane w celu umożliwienia użytkownikowi, klientowi lub innemu ustalonemu podmiotowi ustalenia, czy zaakceptować system lub moduł. 1

1

żródło/na podstawie: Testowanie i jakość oprogramowania. Metody, narzędzia, techniki, Adam Roman, 2015 s. 72-80

pytest

The pytest framework makes it easy to write small tests. 2

Pytest pozwala napisać proste testy z użyciem instrukcji assert, dodatkowo potrafi uruchomić testy napisane z użyciem modułu unittest.

Do napisania testu z użyciem pytest wymagana jest instalacja pakietu pytest.

Kluczowe słownictwo:

 • test fixture - określa akcje potrzebne do przygotowania testu i jego zakończenia.

 • test case - przypadek testowy, test.

 • test suite - kolekcja test case i test suite, służy do grupowania testów, które należy wykonać razem.

2

źródło: https://docs.pytest.org/en/latest/

Struktura projektu

Przykładowa struktura plików projektu.

Pliki z testami umieszczamy w katalogu z implementacją lub w osobnym katalogu o nazwie tests.

Struktura plików - testy w katalogu z implementacją:

.
|-- kalkulator.py
`-- utils
  |-- strings.py
  |-- test_strings.py
  |-- user.py
  `-- test_user.py

Struktura plików - testy w osobnym katalogu:

.
|-- kalkulator.py
|-- utils
|  |-- strings.py
|  `-- user.py
`-- tests
  |-- __init__.py
  `-- utils
    |-- __init__.py
    |-- test_strings.py
    `-- test_user.py

Ważne jest, by nazwa pliku z testami zaczynała się od frazy test_ , inaczej testy się nie uruchomią!

Tworzenie testów

Tworzenie testów rozpoczynamy od utworzenia funkcji. Jedna funkcja odpowiada jednemu przypadkowi testowemu.

Nazwy poszczególnych testów powinny zaczynać się od frazy test_ , inaczej testy się nie uruchomią!

tests/utils/test_strings.py:

from utils.strings import czy_liczba

def test_poprawna_liczba_dodatnia():
  result = czy_liczba("5")
  assert result is True

Warunki testowe

Warunki testowe sprawdzane są za pomocą instrukcji assert.

Jeśli warunek instrukcji assert nie zostanie spełniony wykonywanie testu zostanie przerwane i pojawi się komunikat o błędzie.

tests/utils/test_strings.py:

from utils.strings import czy_liczba

def test_poprawna_liczba_dodatnia():
  result = czy_liczba("5")
  assert result is True

Wybrane warunki w instrukcji assert:

 • a == b

 • a != b

 • x is True

 • x is False

 • x is None

 • x is not None

 • a in b

 • a not in b

W przypadku, gdy warunek instrukcji assert nie zostanie spełniony test zostaje przerwany i oznaczony jako FAIL.

Funkcja pytest.raises(), sprawdza czy instrukcje umieszczone w specjalnym bloku with rzucą wyjątek, jako parametr przyjmuje klasę oczekiwanego wyjątku.

import pytest

def test_liczba_z_litera():
  with pytest.raises(NotDigit):
    check_digit("3a")

Klasy z testami

Testy mogą zostać pogrupowane za pomocą klasy.

Nazwa klasy musi zaczynać się od słowa Test.

tests/utils/test_strings.py:

from utils.strings import czy_liczba

class TestCzyLiczba:
  def test_poprawna_liczba_dodatnia(self):
    result = czy_liczba("5")
    assert result is True

  def test_poprawna_liczba_ujemna(self):
    result = czy_liczba("-1")
    assert result is True

fixture

Testy mogą również wykorzystywać specjalne metody uruchamiane przed rozpoczęciem testu, który tego wymaga.

Takie metody oznaczane są za pomocą @pytest.fixture.

import pytest

@pytest.fixture
def sut():
  return Kalkulator()

def test_dodawanie(sut):
  assert sut.dodaj(2, 3) == 5

def test_true():
  assert True is True

Nazwa oznaczonej funkcji musi zgadzać się z nazwą parametru przyjmowanego przez funkcję testową, by ta została uruchomiona dla danego testu.

Funkcja sut() zostanie uruchomiona dla test_dodawanie(), nie zostanie uruchomiona dla test_true().

Uruchamianie testów

Testy uruchamiamy za pomocą polecenia pytest wykonywanego z poziomu katalogu głównego projektu.

Opcjonalnym argumentem do polecenia jest ścieżka do pliku z testem.

Przykład uruchomienia programu pytest bez argumentów:

$ pytest
============= test session starts ==============
platform linux -- Python 3.7.0, pytest-4.3.0, py-1.8.0, pluggy-0.9.0
rootdir: /home/user/, inifile:
collected 1 item

tests/utils/test_strings.py .      [100%]

=========== 1 passed in 0.01 seconds ===========

Przykład uruchomienia programu pytest z podaniem ścieżki do pliku z testami.

$ pytest tests/utils/test_strings.py
============= test session starts ==============
platform linux -- Python 3.7.0, pytest-4.3.0, py-1.8.0, pluggy-0.9.0
rootdir: /home/user/, inifile:
collected 1 item

tests/utils/test_strings.py .      [100%]

=========== 1 passed in 0.01 seconds ===========

Przykładowy wydruk z wykonania testu, który się nie powiódł.

=========== test session starts ===========
[...]
tests/utils/test_strings_pytest.py F [100%]

================ FAILURES =================
______ test_poprawna_liczba_dodatnia ______

  def test_poprawna_liczba_dodatnia():
    result = czy_liczba("5")
>    assert result is True
E    assert False is True

tests/utils/test_strings_pytest.py:8: AssertionError
======== 1 failed in 0.02 seconds =========

Literatura

 1. Full pytest documentation, https://docs.pytest.org/en/latest/contents.html

 2. Adam Roman, Testowanie i jakość oprogramowania. Metody, narzędzia, techniki, 2015, https://ksiegarnia.pwn.pl/Testowanie-i-jakosc-oprogramowania.-Modele-techniki-narzedzia.,732463348,p.html