Testowanie aplikacji - Poziomy testowania, unittest

Poziomy testowania

Poziom testów czyli grupa czynności testowych, które są razem zorganizowane.

Istotą rozróżniania poziomów testów jest to, że każdy poziom ma inne cele testowania, ma zwykle inną podstawę testów, a także inny obiekt testowania.

Typowe poziomy testowania:

 • jednostkowe - testowanie pojedynczych modułów,

 • integracyjne - testowanie wykonywane w celu wykrycia defektów podczas interakcji między komponentami lub systemami,

 • systemowe - testowanie zintegrowanego systemu w celu sprawdzenia jego zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami,

 • akceptacyjne - testowanie formalnie przeprowadzane w celu umożliwienia użytkownikowi, klientowi lub innemu ustalonemu podmiotowi ustalenia, czy zaakceptować system lub moduł. 1

1

żródło/na podstawie: Testowanie i jakość oprogramowania. Metody, narzędzia, techniki, Adam Roman, 2015 s. 72-80

Unittest

The unittest unit testing framework was originally inspired by JUnit and has a similar flavor as_major unit testing frameworks in other languages. 2

unittest jest biblioteką dostarczaną razem z Pythonem, nie wymaga instalacji.

Kluczowe słownictwo:

 • test fixture - określa akcje potrzebne do przygotowania testu i jego zakończenia.

 • test case - przypadek testowy, test.

 • test suite - kolekcja test case i test suite, służy do grupowania testów, które należy wykonać razem.

2

źródło: https://docs.python.org/3/library/unittest.html

Struktura projektu

Przykładowa struktura plików projektu.

Pliki z testami umieszczamy w katalogu z implementacją lub w osobnym katalogu o nazwie tests.

Struktura plików - testy w katalogu z implementacją:

.
|-- kalkulator.py
`-- utils
  |-- strings.py
  |-- test_strings.py
  |-- user.py
  `-- test_user.py

Struktura plików - testy w osobnym katalogu:

.
|-- kalkulator.py
|-- utils
|  |-- strings.py
|  `-- user.py
`-- tests
  |-- __init__.py
  `-- utils
    |-- __init__.py
    |-- test_strings.py
    `-- test_user.py

Ważne jest, by nazwa pliku z testami zaczynała się od frazy test_ , inaczej testy się nie uruchomią!

Tworzenie testów

Tworzenie testów rozpoczynamy od utworzenia klasy, w której umieszczone będą poszczególne przypadki testowe.

Klasa ta musi dziedziczyć po unittest.TestCase.

Nazwy poszczególnych testów powinny zaczynać się od frazy test_ , inaczej testy się nie uruchomią!

tests/utils/test_strings.py:

import unittest

from utils.strings import czy_liczba

class CzyLiczba(unittest.TestCase):

  def test_poprawna_liczba_dodatnia(self):
    result = czy_liczba("5")
    self.assertTrue(result)

Warunki testowe

Warunki testowe sprawdzane są za pomocą metod typu assert*.

W przykładzie została użyta metoda assertTrue(), sprawdza ona czy podany argument ma wartość True, jeśli nie, wykonywany test zostanie przerwany i pojawi się komunikat o błędzie.

tests/utils/test_strings.py:

import unittest

from utils.strings import czy_liczba

class CzyLiczba(unittest.TestCase):

  def test_poprawna_liczba_dodatnia(self):
    result = czy_liczba("5")
    self.assertTrue(result)

Wybrane metody typu assert*():

 • assertEqual(a, b) –> a == b

 • assertNotEqual(a, b) –> a != b

 • assertTrue(x) –> bool(x) is True

 • assertFalse(x) –> bool(x) is False

 • assertIs(a, b) –> a is b

 • assertIsNot(a, b) –> a is not b

 • assertIsNone(x) –> x is None

 • assertIsNotNone(x) –> x is not None

 • assertIn(a, b) –> a in b

 • assertNotIn(a, b) –> a not in b

 • assertAlmostEqual(a, b) –> round(a-b, 7) == 0

 • assertNotAlmostEqual(a, b) –> round(a-b, 7) != 0

 • assertGreater(a, b) –> a > b

 • assertGreaterEqual(a, b) –> a >= b

 • assertLess(a, b) –> a < b

 • assertLessEqual(a, b) –> a <= b

W metodach typu assert*() za parametr a podajemy wartość uzyskaną w wyniku działania testu, parametr b powinien przyjmować wartość oczekiwaną. Ma to znaczenie podczas wyświetlania komunikatu o błędzie.

W przypadku, gdy warunek metody typu assert*() nie zostanie spełniony test zostaje przerwany i oznaczony jako FAIL.

Metoda assertRaises(), sprawdza czy instrukcje umieszczone w specjalnym bloku with rzucą wyjątek, jako parametr przyjmuje klasę oczekiwanego wyjątku.

import unittest

class CheckDigit(unittest.TestCase):

  def test_liczba_z_litera(self):
    with self.assertRaises(NotDigit):
      check_digit("3a")

setUp, tearDown

Testy mogą również wykorzystywać specjalne metody setUp() oraz tearDown() do przygotowania i zakończenia testu.

Metody te zostaną wywołane przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego z testów.

import unittest

class TestKalkulator(unittest.TestCase):

  def setUp(self):
    self.kalkulator = Kalkulator()

  def test_dodaj(self):
    result = self.kalkulator.dodaj(2, 3)
    self.assertEqual(result, 5)

  def tearDown(self):
    self.kalkulator = None

Uruchamianie testów

Testy uruchamiamy za pomocą polecenia python -m unittest wykonywanego z poziomu katalogu głównego projektu.

Argumentem do polecenia jest:

 • ścieżka w formie importu,

 • ścieżka do pliku z testem,

 • polecenie discover - automatycznie znajduje testy.

Przykład uruchomienia z argumentem ścieżki w formie importu:

$ python -m unittest tests.utils.test_strings
.
-----------------------------------------------
Ran 1 test in 0.000s

OK

Przykład uruchomienia z argumentem ścieżki do pliku z testem:

$ python -m unittest tests/utils/test_strings.py
.
-----------------------------------------------
Ran 1 test in 0.000s

OK

Przykład uruchomienia z poleceniem discover:

$ python -m unittest discover
.
-----------------------------------------------
Ran 1 test in 0.000s

OK

Warto wiedzieć, że polecenia te przyjmują dodatkowy argument -v, który powoduje wyświetlanie większej ilości informacji.

$ python -m unittest discover -v
test_poprawna_liczba_dodatnia          \
   (tests.utils.test_strings.CzyLiczba) ... ok
.
-----------------------------------------------
Ran 1 test in 0.000s
OK

$ python -m unittest -v tests/utils/test_strings.py
test_poprawna_liczba_dodatnia          \
   (tests.utils.test_strings.CzyLiczba) ... ok
.
-----------------------------------------------
Ran 1 test in 0.000s
OK

Przykładowy wydruk z wykonania testu, który się nie powiódł.

$ python -m unittest discover
===============================================
FAIL: test_poprawna_liczba_dodatnia      \
      (tests.utils.test_strings.CzyLiczba)
-----------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "tests/utils/test_strings.py", line 10, \
       in test_poprawna_liczba_dodatnia
  self.assertTrue(result)
AssertionError: False is not true

-----------------------------------------------
Ran 1 test in 0.000s
FAILED (failures=1)

Literatura

 1. unittest — Unit testing framework, https://docs.python.org/3/library/unittest.html

 2. Adam Roman, Testowanie i jakość oprogramowania. Metody, narzędzia, techniki, 2015, https://ksiegarnia.pwn.pl/Testowanie-i-jakosc-oprogramowania.-Modele-techniki-narzedzia.,732463348,p.html