Wstęp do obiektowości - Klasy i dziedziczenie

Klasy

Wprowadzenie

Dotychczas koncentrowaliśmy się na zmienych oraz funkcjach. Stwórzmy funkcję, która wypisze podstawowe informacje o startującym samochodzie.

s1_kolor = 'czerwony'
s1_marka = 'fiat'

s2_kolor = 'czarny'
s2_marka = 'bmw'

def run(kolor, marka):
  print("Startuje", kolor, marka)

run(s1_kolor, s1_marka)
run(s2_kolor, s2_marka)

Jakie problemy możemy dostrzec w przytoczonym kodzie źródłowym?

 1. Możliwa błędna kolejność podanych argumentów w funkcji run.

 2. “Zmieszanie” dwóch różnych samochodów (np. kolor z s1, marka z s2).

 3. Podanie dwa razy tych samych argumentów (np. marka zamiast koloru).

Główny problem: Poszczególne zmienne określające dany samochód nie są ze sobą w żaden sposób powiązane.

Definicja Klasy

Korzystając z klas możemy powiązać poszczególne zmienne ze sobą.

Definicja klasy (klasa) określa zachowanie i stan obiektu.

Na podstawie definicji klasy tworzone są konkretne obiekty - instancje klasy.

class Samochod:
  pass

def run(sam):
  print("Startuje", sam.kolor, sam.marka)

s1 = Samochod()
s1.kolor = 'czerwony'
s1.marka = 'fiat'

run(s1)

Metody klasy

Co możemy poprawić w omawianym przykładzie?

Warto napisać dodatkową funkcję, która jako parametr będzie przyjmowała obiekt samochodu oraz atrybuty, które należy ustawić w przekazanym obiekcie. Stosując takie rozwiązanie nie pominiemy żadnego z atrybutów.

class Samochod:
  pass

def run(sam):
  print("Startuje", sam.kolor, sam.marka)


def init(sam, kolor, marka):
  sam.kolor = kolor
  sam.marka = marka

s1 = Samochod()
init(s1, 'czerwony', 'fiat')

run(s1)

Nowa funkcja init() ustawia odpowiednie zmienne w konkretnym obiekcie samochodu.

Powiązaliśmy ze sobą zmienne, czy to samo możemy zrobić z funkcjami? Co się stanie jeśli wywołamy którąś z funkcji na obiekcie innej klasy niż samochód?

Funkcje związane z daną klasą możemy umieścić w jej definicji.

class Samochod:
  def run(self):
    print("Startuje", self.kolor, self.marka)


def init(sam, kolor, marka):
  sam.kolor = kolor
  sam.marka = marka

s1 = Samochod()
init(s1, 'czerwony', 'fiat')

s1.run() # --- wcześniej --->  run(s1)

Zwróćmy uwagę, że jedyny parametr funkcji zmienił swoją nazwę z ‘sam’ na ‘self’, wskazuje on instancję klasy.

Nazwa tego parametru jest dowolna, jednak PEP 8 zaleca stosowanie nazwy ‘self’.

Zmienił się także sposób wywołania funkcji run(). Pierwszy parametr funkcji znajduje się teraz z lewej strony.

Również funkcję __init__() możemy umieścić w definicji klasy. Funkcję taką nazywamy konstruktorem lub po prostu funkcją init. Ustawia ona początkowy stan obiektu.

class Samochod:
  def __init__(self, kolor, marka):
    self.kolor = kolor
    self.marka = marka

  def run(self):
    print("Startuje", self.kolor, self.marka)

s1 = Samochod("czerwony", "fiat")
s1.run()

Również w przypadku tej funkcji zmieniła się nazwa pierwszego parametru i sposób jej wywołania.

Dziedziczenie

Wprowadzenie

Zmodyfikujmy lekko nasz przykład. Uwzględnijmy poziom paliwa, jakim dysponuje samochód i uzależnijmy od tego jego start.

Dla samochodu benzynowego stwórzmy klasę SamochodBenzyna.

class SamochodBenzyna:
  def __init__(self, kolor, marka, benzyna):
    self.kolor = kolor
    self.marka = marka
    self.benzyna = benzyna

  def run(self):
    if self.czy_mozna_wystartowac():
      print("Startuje",
        self.kolor, self.marka)

  def czy_mozna_wystartowac(self):
    return self.benzyna > 10

Podobnie sytuacja będzie wyglądała dla samochodu na gaz. Stwórzmy klasę SamochodLPG z odpowiednimi polami, czyli zmiennymi klasy.

class SamochodLPG:
  def __init__(self, kolor, marka, lpg):
    self.kolor = kolor
    self.marka = marka
    self.lpg = lpg

  def run(self):
    if self.czy_mozna_wystartowac():
      print("Startuje",
        self.kolor, self.marka)

  def czy_mozna_wystartowac(self):
    return self.lpg > 20

Czy możemy zrobić to lepiej?

Hierarchia klas

Pomysł:

Stwórzmy jedną ogólną definicję klasy samochód - uniwersalną dla każdego samochodu. Ogólna wersja nie zawiera pól i metod odpowiedzialnych za poziom paliwa.

class Samochod: # klasa nadrzędna/bazowa
  def __init__(self, kolor, marka):
    self.kolor = kolor
    self.marka = marka

  def run(self):
    if self.czy_mozna_wystartowac():
      print("Startuje",
        self.kolor, self.marka)

Na podstawie klasy Samochod stwórzmy klasę SamochodBenzyna przeznaczoną dla samochodów benzynowych.

Klasa ta będzie zawierała wszystkie pola i metody klasy Samochód. Mechanizm ten nazywamy dziedziczeniem.

Klasę po której dziedziczymy nazywamy klasą bazową, nowo tworzoną klasę nazywamy klasą pochodną.

class SamochodBenzyna(Samochod): # klasa pochodna; Samochod - klasa po której dziedziczymy (bazowa)
  pass

s1 = SamochodBenzyna('czerwony', 'fiat')

Obiekt utworzony na podstawie klasy SamochodBenzyna nie jest w pełni funkcjonalny. Zawiera on co prawda metodę run(), jednak nigdzie nie została zdefiniowana metoda czy_mozna_wystartowac(). Próba wywołania metody run() spowoduje błąd wykonania.

class SamochodBenzyna(Samochod):
  pass

s1 = SamochodBenzyna('czerwony', 'fiat')
s1.run() # BŁĄD! brak metody czy_mozna_wystartowac

Uzupełnijmy definicję klasy SamochodBenzyna o potrzebne pola i metody. Tworzymy nowy konstruktor (funkcję __init__()) uwzględniający pole benzyna, a także nową funkcję czy_można_wystartować().

class SamochodBenzyna(Samochod):
  def __init__(self, kolor, marka, benzyna):
    self.kolor = kolor
    self.marka = marka
    self.benzyna = benzyna

  def czy_mozna_wystartowac(self):
    return self.benzyna > 10

s1 = SamochodBenzyna('czerwony', 'fiat', 15)
s1.run()

Co można zrobić lepiej?

Zasada DRY - Don’t Repeat Yourself!

Istniał już konstruktor, który potrafił ustawić pola kolor oraz marka.

Zamiast na nowo pisać kolejne instrukcje przypisania skorzystajmy z konstruktora dostępnego w klasie Samochod, zrobimy to przy pomocy funkcji super().

class SamochodBenzyna(Samochod):
  def __init__(self, kolor, marka, benzyna):
    super().__init__(kolor, marka)
    self.benzyna = benzyna

  def czy_mozna_wystartowac(self):
    return self.benzyna > 10


s1 = SamochodBenzyna('czerwony', 'fiat', 15)
s1.run()

Widoczność atrybutów

Tworząc klasy musimy zadbać o widoczność pól i metod. Nie zawsze chcemy, by każde pole było dostępne do użytku poza metodami danej klasy. Zachowanie to nazywamy hermetyzacją lub inaczej enkapsulacją.

Pole prywatne - dostępne tylko dla metod danej klasy, tworzymy poprzez dodanie znaku podkreślenia na początku nazwy.

class Samochod:
  def __init__(self, kolor, marka):
    self.kolor = kolor # pole publiczne
    self.marka = marka

  def run(self):
    if self._czy_mozna_wystartowac(): # wywołanie metody prywatnej
      print("Startuje",
        self.kolor, self.marka)

Pola prywatne utworzone za pomocą jednego znaku podkreślenia są prywatne w rozumieniu umowy między programistami, określa to dokument PEP 8.

Interpreter nie weryfikuje dostępu do pola/metody.

class SamochodBenzyna(Samochod):
  def __init__(self, kolor, marka, benzyna):
    super().__init__(kolor, marka)
    self._benzyna = benzyna # pole prywatne

  def _czy_mozna_wystartowac(self):
    return self._benzyna > 10


s1 = SamochodBenzyna('czerwony', 'fiat', 15)
s1.run()

Pola/metody prywatne można również utworzyć za pomocą podwójnego znaku podkreślenia. W takim przypadku interpreter weryfikuje dostęp i powiadamia o błędzie. Do takich pól/metod nie można odwołać się w klasie nadrzędnej (bazowej) i pochodnej.

Nazwy zaczynające się i kończące się dwoma znakami podkreślenia są funkcjami o specjalnym przeznaczeniu (przykład: funkcja __init__()).

Atrybuty statyczne

W definicji klasy możemy również umieścić pola i metody statyczne. Pole statyczne przyjmuje jedną wartość dla wszystkich instancji danej klasy. Pola/metody statyczne nie muszą byćwywoływane na konkretnym obiekcie danej klasy.

class Samochod:
  stala_mph_kph = 1.6093 # pole statyczne

  # ...

  @staticmethod
  def zamienMphNaKph(mile): # funkcja statyczna
    return mile * Samochod.stala_mph_kph


kph = Samochod.zamienMphNaKph(1)
print('kph =', kph)

Literatura

 1. A First Look at Classes

 2. Private Variables

 3. Inheritance

 4. Staticmethod